Μεταβατικές διατάξεις

13. Για τη μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας, η οποία διενεργήθηκε πριν από την έναρξη της ισχύος του περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2015 από ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία (partnership) σε εταιρεία (company) που διαδέχεται αυτή και η οποία διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9, το οποίο καταργείται με βάση τις διατάξεις του εν λόγω Νόμου, ισχύουν οι υποχρεώσεις, τα δικαιώματα ή/και οι απαιτήσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου αυτού.