Μη επιβολή ή είσπραξη τελών και δικαιωμάτων σε ορισμένες περιπτώσεις

12. (1) Κανένα τέλος ή δικαίωμα δεν επιβάλλεται ή εισπράττεται με βάση το Κεφάλαιο 17 του Πίνακα στην περίπτωση της πώλησης, μεταβίβασης και εγγραφής ακίνητης ιδιοκτησίας επ' ονόματι του αγοραστή, όταν το συνολικό προϊόν της διάθεσης ανά ιδιοκτήτη δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€350.000), στα πλαίσια πτωχευτικής διαδικασίας δυνάμει των διατάξεων του περί Πτώχευσης Νόμου ή/και διαδικασίας εκκαθάρισης εταιρείας δυνάμει των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου ή/και διαδικασίας πώλησης δυνάμει των διατάξεων του Μέρους VI και του Μέρους VIA του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

(2) Κανένα τέλος ή δικαίωμα δεν επιβάλλεται ή εισπράττεται με βάση τον Πίνακα, σε περίπτωση μεταβίβασης και εγγραφής ακίνητης ιδιοκτησίας στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης:

Νοείται ότι, πριν τη μεταβίβαση και εγγραφή της ακίνητης ιδιοκτησίας, απαιτείται η προσκόμιση στο αρμόδιο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο ένορκης δήλωσης του δανειολήπτη και/ή οφειλέτη και/ή εγγυητή και του δανειστή για την τήρηση των διατάξεων της οικείας νομοθεσίας και/ή των όρων της συμφωνίας αναδιάρθρωσης, το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται από το Διευθυντή.

(3) Σε περίπτωση που ο Διευθυντής στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης διαπιστώσει ότι απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τέλους ή/και δικαιώματος ή επιβολή μηδενικού τέλους ή/και δικαιώματος με βάση τις διατάξεις του περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικού) (Αρ. 4) Νόμου του 2015 είναι λανθασμένη λόγω πράξεων του προσώπου οι οποίες αποδεδειγμένα δεν είναι γνήσιες ή είναι εικονικές, έχει εξουσία όπως παρά τις διατάξεις του πιο πάνω νόμου, προχωρήσει σε επιβολή στο πρόσωπο αυτό του ορθού ποσού τέλους ή/και δικαιώματος.