Τέλη και δικαιώματα στον Πίνακα να επιβάλλονται και να εισπράττονται

3.Τα διάφορα τέλη και δικαιώματα που εκτίθενται στον Πίνακα τηρουμένων των εξαιρέσεων που περιλαμβάνονται σε αυτόν επιβάλλονται και εισπράττονται σε σχέση με τα διάφορα ζητήματα που εκτίθενται σε αυτόν κατά τέτοιο τρόπο όπως ήθελε διαταχθεί από καιρό σε καιρό από το Διευθυντή, και αυτά όταν επιβληθούν και εισπραχθούν αποτελούν μέρος των προσόδων της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας-

(α) να διαγράψει ή μειώσει οποιοδήποτε τέτοιο τέλος ή δικαίωμα·

(β) να εξαιρέσει από την πληρωμή οποιουδήποτε τέτοιου τέλους ή δικαιώματος την Κυβέρνηση οποιασδήποτε ξένης δύναμης με την οποία η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας έχει κάμει διευθετήσεις για αμοιβαία απαλλαγή από τέτοια τέλη ή δικαιώματα:

Νοείται περαιτέρω ότι ο Διευθυντής δύναται, κατά τη διακριτική του εξουσία, να αποποιηθεί ή να μειώσει οποιοδήποτε τέτοιο τέλος ή δικαίωμα σε σχέση με οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά υπόθεση που προάγει ή τείνει να προαγάγει την ενοποίηση ακίνητης ιδιοκτησίας ή χωριστών συμφερόντων σε ακίνητη ιδιοκτησία ή την εξάλειψη· διπλής κυριότητας ακίνητης ιδιοκτησίας ή την εγγραφή ακίνητης ιδιοκτησίας, που δεν είναι εγγεγραμμένη στο όνομα του αιτητή και στην οποία η αγοραία αξία του συμφέροντος του αιτητή δεν υπερβαίνει τα εκατό ευρώ (€100,00).