Εξουσία να απαιτείται κατάθεση τελών

4.-(1) Πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε υπηρεσίας για την οποία πρέπει να επιβάλλεται τέλος ή δικαιώματα βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού, ο Διευθυντής δύναται να απαιτεί από πρόσωπο το οποίο υποβάλλει αίτηση για τέτοια υπηρεσία να καταθέτει στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο τέτοιο ποσό το οποίο κατά τη γνώμη του Διευθυντή, είναι αρκετό για να καλύψει το τέλος ή δικαίωμα το οποίο δυνατό να απαιτείται για την εκτέλεση αυτής.

(2) Όταν ποσό έχει κατατεθεί για την εκτέλεση οποιασδήποτε υπηρεσίας, όπως προνοείται στο εδάφιο (1)-

(α)  μετά την εκτέλεση τέτοιας υπηρεσίας, οποιοδήποτε μέρος του ποσού που κατατέθηκε καθ’ υπέρβαση του τέλους ή δικαιώματος που πρέπει, βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού, να επιβάλλεται για τέτοια υπηρεσία, επιστρέφεται, αν είναι μεγαλύτερο των πενήντα ευρώ (€50,00)·

(β) οποιοδήποτε υπόλοιπο του τέλους ή δικαιώματος που πρέπει να επιβάλλεται για τέτοια υπηρεσία βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού το οποίο παραμένει απλήρωτο, διαγράφεται αν είναι μικρότερο των πενήντα ευρώ (€50,00)·

(γ) τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου αυτού όταν το πρόσωπο το οποίο υποβάλλει αίτηση για τέτοια υπηρεσία αποσύρει την αίτηση του ή ο Διευθυντής αδυνατεί να εκτελέσει τέτοια υπηρεσία, τότε δυνατό να επιστραφεί ολόκληρο ή τέτοιο μέρος του ποσού που κατατέθηκε με τον τρόπο αυτό ως ο Διευθυντής δυνατό κατά τη διακριτική του εξουσία να αποφασίσει αφού λάβει υπόψη το χρόνο που ξοδεύτηκε σε προπαρασκευαστική εργασία που αφορά την υπηρεσία αυτή.