Ατελής μεταβίβαση ή εγγραφή υποθήκης από εταιρεία σε άλλη εταιρεία λόγω αναδιοργάνωσης

7Α.  Κανένα τέλος δεν επιβάλλεται επί του ποσού της αρχικής σύμβασης δανειακής διευκόλυνσης ή εισπράττεται, όταν η υποθήκη συστάθηκε προς εξασφάλιση υφιστάμενης, μέλλουσας ή υπό αίρεση υποχρέωσης, περιλαμβανομένης και υποχρέωσης που αφορά χρηματικό ποσό που θα καταβληθεί σε δόσεις ή που αφορά το υπόλοιπο τρέχοντος λογαριασμού, βάσει του ανώτατου δυνατού ποσού τέτοιας υποθήκης που καθορίζεται στην υποθήκη, εξαιρουμένου κάθε  δεδουλευμένου ή μη δεδουλευμένου τόκου, όταν -

(α) Υφιστάμενη υποθήκη ακυρώνεται και την ίδια ημέρα ο ενυπόθηκος οφειλέτης συστήνει για τον ίδιο σκοπό νέα υποθήκη επί του ίδιου ακινήτου είτε με τον ίδιο είτε με άλλο ενυπόθηκο δανειστή,

(β) υφιστάμενη υποθήκη ακυρώνεται και την ίδια ημέρα ο ενυπόθηκος οφειλέτης συστήνει για τον ίδιο σκοπό νέα υποθήκη επί του ίδιου ακινήτου με τον ίδιο ενυπόθηκο δανειστή και το ποσό της νέας υποθήκης, εξαιρουμένου κάθε δεδουλευμένου ή μη δεδουλευμένου τόκου για καθεμία των περιπτώσεων, είναι το ίδιο ή μικρότερο από το ποσό της υποθήκης που ακυρώνεται,

(γ) μεταβιβάζεται υποθήκη από γονέα προς τέκνο για το ποσό που αυτός δανείστηκε δυνάμει της υποθήκης, το οποίο παραμένει ακόμη απλήρωτο κατά την ημέρα κατά την οποία διενεργείται η μεταβίβαση,

(δ) μεταβιβάζεται υποθήκη διαφορετικά παρά από γονέα προς τέκνο για το ποσό που αυτός δανείστηκε δυνάμει της υποθήκης, το οποίο παραμένει ακόμη απλήρωτο κατά την ημέρα κατά την οποία διενεργείται η μεταβίβαση:

Νοείται ότι κανένα τέλος δεν επιβάλλεται ή εισπράττεται από την 11η Φεβρουαρίου 2005 και εντεύθεν για τη μεταβίβαση υποθήκης από εταιρεία σε άλλη εταιρεία λόγω αναδιοργάνωσης των εμπλεκόμενων εταιρειών, η ύπαρξη της οποίας βεβαιώνεται από το διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων.

Για τους σκοπούς της παρούσας επιφύλαξης, οι όροι ‘αναδιοργάνωση’ και ‘εταιρεία’ έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο:

Νοείται περαιτέρω ότι κανένα τέλος δεν επιβάλλεται ή εισπράττεται για τη μεταβίβαση υποθήκης σε νόμιμο κληρονόμο προσώπου το οποίο απεβίωσε είτε με διαδοχή εξ αδιαθέτου είτε από διαθήκη:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι κανένα τέλος δεν επιβάλλεται ή εισπράττεται για τη μεταβίβαση καλυπτικών περιουσιακών στοιχείων, όπως ο όρος αυτός ορίζεται στον περί Καλυμμένων Αξιογράφων Νόμο, τα οποία εξασφαλίζονται επί ακίνητης περιουσίας από το διαχειριστή εργασιών καλυμμένων αξιογράφων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 62 του περί Καλυμμένων Αξιογράφων Νόμου, στην περίπτωση έναρξης διαδικασίας διάλυσης, η ύπαρξη της οποίας επιβεβαιώνεται από την αρμόδια αρχή κατά τα οριζόμενα στον περί Καλυμμένων Αξιογράφων Νόμο.

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι κανένα τέλος δεν επιβάλλεται ή εισπράττεται για την εγγραφή υποθήκης από κοινοτάρχη, δημοπράτη ή ταχυδρομικό πράκτορα ως εγγύηση για την πιστή εκτέλεση των καθηκόντων του.