Ατελής μεταβίβαση ή εγγραφή υποθήκης από εταιρεία σε άλλη εταιρεία λόγω αναδιοργάνωσης

7Α. Κανένα τέλος δεν επιβάλλεται ή εισπράττεται δυνάμει της παραγράφου (β) του Κεφαλαίου 4 του Πίνακα για τη μεταβίβαση υποθήκης από εταιρεία σε άλλη εταιρεία λόγω αναδιοργάνωσης των εμπλεκομένων εταιρειών, η ύπαρξη της οποίας βεβαιώνεται από το Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι όροι ‘αναδιοργάνωση’ και ‘εταιρεία’ έχουν την έννοια που αποδίδεται σ’ αυτούς από τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο.