Τέλη σε συναλλαγές στις οποίες συμμετέχει η Κυβέρνηση

6. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του Νόμου αυτού, όταν σε οποιαδήποτε συναλλαγή συμμετέχει η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας κανένα τελος δεν επιβάλλεται ή εισπράττεται βάσει του Νόμου αυτού αν υπεύθυνος για την πληρωμή του τέλους αυτού ήταν η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας.