Τέλη και δικαιώματα αποτελούν επιβάρυνση σε ακίνητη ιδιοκτησία και η οφειλή επιβαρύνεται με τόκο υπερημερίας

5. Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου-

(α) όταν έχει εκτελεστεί από το Διευθυντή οποιαδήποτε υπηρεσία για ζήτημα που αφορά ακίνητη ιδιοκτησία, μετά από αίτηση ή κατά παράκληση του ιδιοκτήτη τέτοιας ακίνητης ιδιοκτησίας ή του προσώπου που δικαιούται να εγγραφεί ως ιδιοκτήτης αυτής, οποιοδήποτε υπόλοιπο του τέλους ή δικαιώματος που πρέπει να επιβάλλεται για τέτοια υπηρεσία βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού το οποίο παραμένει απλήρωτο, αποτελεί επιβάρυνση πάνω σε τέτοια ακίνητη ιδιοκτησία, όμοια με την εγγραφή δικαστικής απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου,  όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και έχει προτεραιότητα έναντι όλων των άλλων επιβαρύνσεων και οποιωνδήποτε εμπράγματων βαρών ανεξάρτητα αν προκύπτουν πριν από ή μετά την εκτέλεση τέτοιας υπηρεσίας, και καμία μεταβίβαση ή υποθήκη τέτοιας ιδιοκτησίας δεν εγγράφεται εκτός με την πληρωμή τέτοιου υπόλοιπου, και όταν η ιδιοκτησία πρόκειται να πωληθεί προς ικανοποίηση οποιασδήποτε άλλης επιβάρυνσης ή εμπράγματου βάρους, η πώληση υπόκειται σε επιφυλαχθείσα τιμή η οποία δεν είναι μικρότερη από το υπόλοιπο που αναφέρθηκε πιο πάνω.

(β)  Οποιοδήποτε ποσό τέλους ή δικαιώματος, το οποίο παραμένει απλήρωτο, δυνάμει του παρόντος Νόμου,  αποτελεί οφειλή προς τη Δημοκρατία και επιβαρύνεται με δημόσιο τόκο υπερημερίας, από την ημέρα που το ποσό αυτό κατέστη πληρωτέο, σύμφωνα με τον περί Ενιαίου Δημοσίου Επιτοκίου Υπερημερίας Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(γ) Ο Διευθυντής αμέσως μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου εκδίδει γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με την οποία γνωστοποιεί σε όλους τους οφειλέτες τελών ή δικαιωμάτων, όπως στην παράγραφο (α) ανωτέρω αναφέρεται, την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων (α) και (β) του άρθρου αυτού και τους καλεί όπως μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου καταβάλουν τα οφειλόμενα, διαφορετικά μετά την εκπνοή των δύο μηνών θα ενεργοποιηθούν οι διατάξεις των παραγράφων (α) και (β) του άρθρου αυτού.