Μη επιβολή ή είσπραξη τελών και δικαιωμάτων σε ορισμένες περιπτώσεις

12. (1) Κανένα τέλος ή δικαίωμα δεν επιβάλλεται ή εισπράττεται με βάση το Κεφάλαιο 17 του Πίνακα στην περίπτωση της πώλησης, μεταβίβασης και εγγραφής ακίνητης ιδιοκτησίας επ' ονόματι του αγοραστή, όταν το συνολικό προϊόν της διάθεσης ανά ιδιοκτήτη δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€350.000), στα πλαίσια πτωχευτικής διαδικασίας δυνάμει των διατάξεων του περί Πτώχευσης Νόμου ή/και διαδικασίας εκκαθάρισης εταιρείας δυνάμει των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου ή/και διαδικασίας πώλησης δυνάμει των διατάξεων του Μέρους VI και του Μέρους VIA του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

(2) Κανένα τέλος ή δικαίωμα δεν επιβάλλεται ή εισπράττεται με βάση το Κεφάλαιο 17 του Πίνακα, σε περίπτωση μεταβίβασης και εγγραφής ακίνητης περιουσίας επ' ονόματι του δανειστή στα πλαίσια αναδιάρθρωσης.

Για σκοπούς του παρόντος εδαφίου, η λέξη “δανειστής” περιλαμβάνει και οποιαδήποτε εταιρεία της οποίας αποκλειστικός μέτοχος είναι κατά εκατόν τοις εκατόν (100%) ο δανειστής.

(3) Σε περίπτωση που ο Διευθυντής στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης διαπιστώσει ότι απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τέλους ή/και δικαιώματος ή επιβολή μηδενικού τέλους ή/και δικαιώματος με βάση τις διατάξεις του περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικού) (Αρ. 4) Νόμου του 2015 είναι λανθασμένη λόγω πράξεων του προσώπου οι οποίες αποδεδειγμένα δεν είναι γνήσιες ή είναι εικονικές, έχει εξουσία όπως παρά τις διατάξεις του πιο πάνω νόμου, προχωρήσει σε επιβολή στο πρόσωπο αυτό του ορθού ποσού τέλους ή/και δικαιώματος.