ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 6)

 

Διά του παρόντος πιστοποιώ ότι, ενεργώντας βάσει και σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ναυαγησάντων Επιβατών Νόμου, Κεφ. 297, έχω καλύψει τις δαπάνες που προέκυψαν από τη διάσωση, συντήρηση, εφοδιασμό με τις αναγκαίες κλινοστρωμνές, προμήθειες και τρόφιμα (α), και από την αποστολή των επιβατών στον προορισμό τους οι οποίοι κατευθύνονταν από ............. προς  ................. επί του επιβατικού πλοίου .......................... το οποίο ναυάγησε, κ.λ.π. (β)

Και περαιτέρω πιστοποιώ για τους σκοπούς του έκτου άρθρου του πιο πάνω Νόμου ότι το ολικό ποσό των δαπανών αυτών ανέρχεται σε ............. λίρες, και ότι οι δαπάνες αυτές καλύφτηκαν δεόντως από εμένα βάσει του πιο πάνω Νόμου.

Υπογράφτηκε  από εμένα την....................ημέρα ........19.......

Υπουργικό Συμβούλιο

Κύπρου