Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ναυαγησάντων Επιβατών Νόμος.