Αφιέρωση πρoς όφελoς τεμέvoυς

41. Περιoυσία δύvαται vα αφιερωθεί ως βακoύφιo πρoς όφελoς υφισταμέvoυ τεμέvoυς.