vo o

1. v o v v v o ov o.

I II
v

2. o o , v o vo o o-

"o o" "o" v oooo o v vo , v o , v o oooo o oo o oov o ov.

"v o" v-

() .

() ooo, ov ooo oooo o o oo .

() v, oooo o v vo vo vo ooo oooo o v v ov o.

() , , o ov , v ooo .

() o, ov ooo v o o ooo v o oo v v , v v v, v oov o oo oooo o.

() o o ooo o o o v.

"vvo o oo" v v o o oo.

" oo" v ov o ooo v o v o oo.

"" v ov o o, o o o vvo oo.

"oo" v v o o oov ooo o o o o , o o o v o v oooo o o.

"" v oo o v oo (ii) o () o o 8.

"v" v o v o o o v v o o o.

"oo" v oooo o o ov oo v ov o vvo o oo.

"o" v o vo o.

"" v oo ovo o.

"o" ooo v o v o o o

v vo o v o o ooo o o o .

"oovo oo" v oo o o v o vo o o.

"o o" v-

() o o v v vvv, v v v o o o o, o.

() o o v v vvv v v v o o o o, o o, o v oov o oooo vo o oovo o o.

() o, (o) v oov v v v o ov oo oooo o.

() o o ov ov o o oooo o.

() o o v o ov o voo o v v v o o o o. vovo o oo o vo o ovooo oo.

"o o" v-

() o o v v vvv, v v v o o o o, o o o.

() o, (o) v oov v v oooo o o ov o v v o.

() o o ov ov vv vv vov.

() o o oo v oov v o ov oo o, .

"o" v o o o v v o oo o (o) o, oooo o o o ooo v v, o oo o.

"o" v ooo v o v ooo v o o o vvo o v o, ooo v o oo v v v v .

"o o oo" v o o ov ooo o o v o o vvo o oo v.

"vo" v v.

" oo" v o oo o o v v o o o.

"" v o oov o ov o.

"" v v vo ooo o.

o o o

3. o o o o o o oo v v oov v v o o o o.

II I I
ov

4.-(1) oo v v v v-

() o o v .

() o o ovo o o 6.

() o v, o o 7, v o o vvo oo.

() ov o o ovo 8, 9 10. v v v v o o o oooo o o o o.

(2) o o o v v oo o , ov oo v v v o o o o.

oo v vo v ov

5. o oov o v v v v v ooo o, v oo v v , oo.

oo oo

6.-(1) ovv v v o o (2), o o v o.

(2) v v o o ooo-

() v voo ovo o I.

() v ov .

() v o vo v o.

() .

() v v v o o vo o.

() v o .

vvo oo

7.-(1) ovv v v v v 35, 36 37 o vo Io (o, ) o, o vvo oo v v o -

() ooo v o.

() ooo v o o ov o v o.

() ooo v o oo v vv .

(2) o v v v oo v o o vo v o o .

o

8. v v v-

() v vv-

() v ooo o vov v v oo.

() oo o o v o o oo v, vv v ov, v o v o v o o ov v v ooovo oo, o oov v oo v o oov o.

() ovo o o 9.

() v v o o 10.

, ...

9.-(1) o ooovo vo o o o v oo o ooo v o vvo o oo.

(2) o oo o v o o ooo o o v oov v o vv o oov v v.

(3) v v v ( o o o ooo v ) oo o o v o o ooo o o o v v ooov o oooo v o o o oo o ov o v o o ooo o, o v o vo.

(4) v o v o o ooo o, o v, vov o vo o ov v v oooo oo o vo.

(5)() ooo voo o v o v o o ooo o o o (4), o v v o oo o ov ooovo vo o vv , v ov, v v vov vov o v ov o v o . v o v o o ooo o ooov vo.

() , o o , v o vov o. v v o , oo o ov o v o o ooo o, o v o vo.

(6) oo v oo o o v oo o ov o vo o oo o o vvo o oo:

o o o v oooo o v o oo.

(7) v o , ovo o o , o vvo o oo v v o oo o.

(8) o o v v, ovv oovo v vvv o ov o o o, v o o o o o o v, o o vv , v oo v v o.

10.-(1) ovv v v v v (2) (3) oo v v v v o o o v o o 4 ov.

(2) v o o v o o o, ooo ov o v v v o ovo v .

(3) v oooo oo o oo v o ovo o , o o o oo o o v vo ovo o v oooo o v o ovo o v .

(4) v v oo v oo, v o o 9, o oo ov ovv v vov v v v .

v

11. o v v o o 9 o, o o oo v o v v o oo :

o o v v ooo o o oooo v ov o o o :

o ooo o o ooo v v o o 9.

ov v ov ovo o v oo

12. ovo o o oo o, , oooo o o, vv v vov vo oo-

() o o o ov, o, ovv v o o vo o oo v o vv v v.

() o v o oov, v vv v vv o o o o o o v v v o vo o vvo o oo.

13.-(1) oo v v v-

() v o o v v v v o .

() o vo o v o .

(2) o o ooo ov ov v v ov v v , ovo o o (1), v, v v o v o , v o o o o oo v o o o, o o vv , v v oo v v o.

III I I
o

14. o v v v o v v v ooo v .

vo v ovo v

15. v o v o v v vv ovo oo ov o oo o oo, o o o v . v vov v, o o o o v o v, o vo ov.

v

16. v o oo v vo o o v ovovo oo, v oo v o o, o o v:

() o .

() .

() ovo.

() o .

() ovo.

() oo o, v .

() o .

ov o

17. v oo o v v , v o oo o oo vov ov o oo v v , oo v v v o v o v v , v vo ov v ov o oo oo vv v ov ov ov o o v o vo o vv v:

o v v o o v v v v v , v ov v ov o o o oo oo vv v vov ov ov o o, v o o ov o .

vvo vo

18. , v o vo o o-

() "vo o " v vo, vvvo ovo vo o , o vo o vv, vv o oooo vo v v oooo ov o o ovo v o :

o -

() v v vo o v o vo , ov o, o ov v v o ovo o.

() v vv vo o , o vo o vv v oo o oo o oo oov ov ov o v v o v o ().

() v v v o o o, o vo o ooo ov ov o oooo o ov ovo vo.

() "ov" v vo o ooo v v , o o o o v v ov v . ov o o oo o .

ov

19.-(1) v vov o oo oo , vov o o o oo v ov , v oo o v ov o vo o o v ov o.

(2) v o oo oov o ov oo ov o ov o o o oo o o, v v o o o o o o o oo o v.

(3) v oo v o o o o v oo v vv o, v vv v vv o v, o vo ov v, o o o , o v v v , vovv v vv v v.

(4) v v v v vv ovovo oo v, v v o, o v oov, o v ov o voo v v o o:

o v v ov o o o vo o vo o o o o.

(5) v ovo o oo vov ov o vv o voo oo o o-

() v vv ov vov o ov, o o oo v vo.

() v oooo oo o ov o oov o ov o, o oo v o oo voovo v v v o o voo o oo o o o vvo oo.

vo v v v ov

20.-(1) v v oo o v vv v o ov oo v o vo o o o v v o o oo oo o oo.

(2) v ovo, , o v v ov o ov o vvo o vo ov v (v vvv ov), v oo o v vv v , o vvo v ov , o v vov .

o o oo oo o v v

21.-(1) v o ooo v o -

() v o vv vo o ,

() o vo o o ooo o voo,

o v, o o, v oo oo o v o o v o .

(2) v oo o v oo .

IV I
o oo v v o v

22. oo v v o v:

o o oo v v ovo o v o v, vo .

o oo v voo

23. v o o 9, o vvo o oo v v , ovv v v o o o, v o o ov o o o vv oovo o v o ov ovo.

o vo o oo

24. v o vvo oo o vo oooo o vvo o o o oo v v o o o v v o v oo.

o v o vvo o oo

25.-(1) o v v ooo o v v ooo o o o vvo o oo , v v o v o:

o o v v v v o v o o o .

(2) o v v o ovo o o (1), vvo o oo v o o 9.

V I I I III
o oo

26.-(1) o o o ov o o o oo oo v o :

() v o vvo o oo.

() ov ovo o o oo.

() vo o ooo v o v v ovv ov.

() oooo o o o.

(2) o o "v " v o o v v oo o vo o v, vovv v o.

(3) v o o vvo o oo v oov v v o oo ovo o, o o v, o vo oooo vvo oo, v v o vvo oo ovo o oo o oov o o vov .

v ov

27.-(1) v o o oo o ooo oo v oo ovov v vv v ooov, v v ov o oo v , ovo o o .

(2) v oo o o oo, o o ooo v voo ovo o I (o o vov "voo o"), ooov o oo vo o ooo v vo , o v ov voo o o o oo voo o:

o v o o ov o v v o oo v v v o o o ov vo o oo o v ov vov o.

(3) v v v v v o oo o o o v v v, o o o o o o, voovo v ooo , o vvo oo o o ov o, o oo o o ov o vvo o.

(4) v o oo oov ov, -

() o ov o ov o o oo, o voo o oo v o o.

() v o o ov o oov , -

() v o oo ov o o, v , oo vo o ov, o vov o voo o oo.

() v o oo ovoov o o ov v o , o o o oo vv o ooo ov oo o o v v.

VI II I III II
vo o o

28. v v ovo o o o oo ov v vov o v o oo, o o o v "o o", oo o o o o, v v o o o o ooo, ov o ov ooo, v oo v oo, o o o ooo, vv v oov o o o oo o:

o v o o v o o oo v o o o o oo.

v oov o

29.-(1) o o v oo o.

(2) o o v v o oo v o v o o o v o o.

(3) ovo o o (4), o v ov v v oov ooo vv vv v oov o-

() oooo o o o o o.

() o v oooo oo o o o o.

() o o o .

() v v o o oo.

() oooo o o o ooo v oovo:

o o o o v v o o oo v vv v ov , v o.

(4) v o o o o o ooo v vo vo v oooo o o o vv v v, o o v v o o o v v o vv .

o v o

30.-(1) o ooo vo o o o ov o-

() o o v o o o.

() o vo o o oo, o, v v o o.

(2) o o o v v v o v vo o .

(3) o o ooo o ov o v v v o o v o o oo o voo o o oo.

(4) o o ooo v v vvo o v o oo v v , ovv oovo vovv, o o oo:

o oooo o v v o o oo ooo o v oo v v .

(5) o o ooo o v o o (4), oooo o o o o v o o o o, v v o o o.

o

31.-(1) ovo o o (3), v v v vo o o v ooo o o o o o v vov o o o v v o . o o vo ooo o o, o v o o , v o v o o:

o , o o oo o vo, o o o o v ov o o, v o vo o v oo vo o .

(2) o v v v v o o oo o o o o v v ooo v v v.

(3) o o v v o v o o oo o oo v o o v o ov o vvo o oo:

o o v, v v ovv o ovo o v , v v vv o v v o.

vo o o

32.-(1) o v, v v ooovo o o o ݠv v ov o , v v o vo v o v v ov o , v v oo vo o oo.

(2) o o voo o vo v o o o v.

o vo o o

33. o ooo vo o o o , o o v o v v ooo oooo o, v o o o o o oo:

o v v v o o o v v ooo v v v v vv v.

oo v o

34.-(1) o v o o o o ooo vo oo o v ov ooo v ov o :

o o o v v v o v voo o oo o oo.

(2) o o v o oo voo ov v oo v v o o.

o

35.-(1) o oo v v o o oo v o ov o o oo , v o vo v o:

o v o oo, o oo v v ooo v ooo oo.

(2) ovo oo, vv o v o o v v oo voo , v o o oooo o v ov o o o, oo voo, v v o o oo, o ovo o o vvo o v o :

o oooo o o ooo v v v v o o o o o, o o v o vo.

v v o o

36. o v, ov o o oo, v v o o v o vov o oo v v, v o o oo, o ooo o oo v ov o .

v v ov ov vo o

37. v o vo o o o o o o o o oo v v ov o v vv v o o, ovv, v v, ov o o vv v ov, , v vov vv vvov v ov o o, v ov vo oo o oo v v o o v o oo vvo v vov v v o .

ov o

38. o ov o oo-

() v o o o.

() v v o o v o o, ov o o o oovo o ov v o v o o oo, o v, o oo.

VII II II I
o vo

39. vo v oo o o o o o vo-

() v o o oo o o.

() o .

() v o v o o vo.

() ov oooo vovo, v, o ov o o o.

v v

40. v o o oo v vo-

() o v v v oooo o ov o o oo o, o oo o v .

() vo vv v vov v vo v o vo o .

o o vo

41. o v v oo o o vo vo.

VIII I I , I I II I
o

42.-(1) o o (o o o v "o o "), ov o o o oo ovo v o o o v ovv (o o o vov "o o") o vov v, oov o, oov , o v ov o o oooo o, oov o o.

(2) v v o o o o o , o o o o o vo, v o o o v o o oooo o o o o , ovv v v o o o, o o o o , o o oo , , o v, v .

oo

43.-(1) o o o o o o o o o oo, o ovo o " oo", oovo o o o oo o o ooo o o o, ex officio, v ov o ov ( oo o o o ov " v ") v o o I o o o o oov :

o v ooo oo v o ov vo oo o o v o v o ex officio o o o oo o o v v v vo o v .

(2) vv o v o o o oo v v o o vo v oo v v o o oo oo oo o oo o oo .

(3) vo o o o oo o v ov o o v v o oo ov o o o oo:

o v o o oo o ov o v v o o o, ov o , v o o v ov v v o o o, ov v ov o.

(4) o oo, v v o o v o v vv v, o, v v o o v o.

o, o o o v o, o ov o o ov o o o:

o v o ooo v o o oo o v oo o o oo ov o o o v o o oo v o v oo o o v vv v o v v.

(5) o, v o vo o o o oo v ooo v o o oo ov o o v, o ooo v o o oo.

(6) ooo vo o o o oo o o v, v o oo, o o oo v o v oo, o v v o o oo.

(7) v o ooo v o oooo vo o v v vo o v v v o v o o (1) o oo ov o v v v v oo o o o o o o v v.

(8) o oo v v v v ooo v v v o.

v o o oo

44.-(1) v o o oo v vv v ov o.

(2) o, o o o v o, o v o o o o o v v o, o v:

o v o o v vv v vo oooo ov o o oov o v o o.

(3) o oo v v v o ov o v, , o oov vv, v oo o v v v , , v v o vo, v o o ov:

o o oov o v o vovo o ov o o II o o o ov v .

o o o oo

45.-(1) o oo o v v o o (o v vov ) v oov o o v ooo o o o o o v o-

() v v ooov.

() vo oooo oo o v o .

() oo o o v o o v o .

() ooo o o oo o v o .

(2) v o v ov o o o o o v o o oo vo vv ov ovv v vov v o.

o vo

46.-(1) o o v o v vv v ov o vov v vo o vo o o oo v, o v v v, o oo v v o vo , oo ov ov o ov o vovo o ov o o ov o oov o o (3) v v o v vvv vovv v o oo o ovo o:

o v o o v v v o o o o o v v o vo v .

(2) o o vo v v v ov v o o o v v vov oo ov o o o oo:

o o vo o ov v v o o o, v o o v ov v v o o o, ov o o v o o o, 1961.

(3) ooo v o oov o , o ooo o o o o o v v v o o o ooo v o o vo v oo o o o o vovo o ov o o , o v v

o v o vo o v ov oo ov o v vovv v.

(4) v v (6), (7) (8) o o 43 ov ovv v vov o vo.

(5) o oo o o o-

"" v o oov o ov vo o v :

o -

() v oooo vo ooo o vo o ov o v v ooo v v vovv o ov o o .

() , o o , o oo o oo o oo o o o.

() v o o v v o o o o v o o oo.

o

47. ooo vvo o v v v ooo o o o o o ov o o o o v oo o o oo o o o v .

o o oo

48.-(1) o o ov o vov , ovv v v o o o, ov o oo.

(2) o o ov o vov , ovv v v o o o, ov o o v ovvv ov.

(3) ov, v o o ooo , v o o, oooo o v vo v , o ov vo ooo ov o oo vov oov o v ov v ov o.

(4) o o ov o v o voo o v v v o o o o ov o oo "vo" oooo o, ov ooo , vv " oo" ooo v v oov.

ov o o oo

49.-(1) o oo o o o vo o o ovv v v o o o-

() o o ovo o v ov o.

() , v o, ovv v v o o o, o o oooo ov vv v ov o o o o .

() v ooo o o oo , v o o o , o o o o.

() oovo o o v oo o ovv vv ov oo.

() o, ovv v v o o o, vo v oovo v ov o, o o o o o.

() o v v ov.

() o o o ooo o oov o o 55.

() ovv oovo vovv o ov o o o, o v o o o o o o .

() ovo o o 30 o o o o ov o o.

() v o o o oooo oo o o o o o v v vov v:

o oooo o o o o oooo oo o v v o o o o o, o o vv , v v oo v v o.

() ooo o vo v o o oooo .

() v v v oovv v v v.

() , v oooo o v v ooo o o o o v ooo , ov oooo o o o o o o v v oooo oo vo o v o o oo o o v.

() oooo vvo oo v (v) ooo o v o v v , v o, o oo:

o o v o, oo v , v v v o vo o.

(2) o oo o o o o v.

ov v v ov vo

50.-(1) o vo, ov o , o o o o oo-

() v oooo vo o v oooo o o o oo o o o o o () o o 6 o oo o o (o) o.

() o o vov vov oo oooo vo o o oo oo o oo v v v ov o .

(2) o vo v ovo " o vo ................................... ( o vo o o o).

o ov v

51.-(1) v o o oo:

o vv o v o v v v v oovo o oo ooo oo oo o oo o ovo oo , , v o o oo, v ov, v o.

(2) o ov o v-

() v v ooo o o oo v.

() v v oovo ovv o , v v v v v o oooo v o oo.

(3) v v v oo o ov o v ov oooo o o ov v o o o v ov ooo v oo v vo o ov oooo, vov o oo.

o o oo, ...

52.-(1) vov oooo o, o oo o vo vov vov vo ovo o.

(2) o oo v v v vov oooo o ooo vo o v oo o oo o oo v v ooo o o .

(3) o vo v v v vov oooo o ooo vo o oo oo o oo o v v ooo o o .

v

53.-(1) o oo v v vo ov o oooo o o ooo o vo.

(2) o oo v, ov o o, v v ooo o ooo o vo ooo , ov oooo o o oooo o o:

o v o o oooo oo vo v ov v.

oo o

54. oo o o o ooov o oo ov ov v o, ooov o -

() v v v vv v o vvo o.

() v ooo o o v o oo.

() o v o ov o.

ov

55.-(1) o oooo ov o oo, v o o o o ov o oo, o v , o oo oooo o o, , o vo , oooo o o ov v vv o, v v o o o -

() oooo o.

() oo vo o.

() ooo o o.

() o oo v.

() o vo o o ovo , oooo vo o o oo.

() oo v o vo oooo o o o.

() .

() o.

() o o o v v .

(2) v v, o v o v ooo ovv v o o oo v oo v v v oovv v ov v oo , v o o o o ooo v o o oo o v o v ovv v o o v v oo v vo o.

IX II I I I
o ov ov

56.-(1) o oo v, ovv oovo vovv o ov o o o, v o o o o o o v v ov o v o v o o.

(2) ovv oovo vovv o o o o oo, o v v v ov o o v v v v o o o , voovo v v ov v v oovo o o o.

(3) vv o o ooo v v vv v v v o ooo o o o o o ooo v o o o o v oooo v o .

(4) ovv oovo vovv o ov o o o, o o o o o o o o oo v oo o oo v v o:

o vv oo o v o o vv, , v, o.

(5) v ooo oooo o o o o v ov vvo v ov o o o, o oo v v o v v o o o oo.

(6) o oo o o o o o o v o v o v vv o o o.

(7) o o o o o o o ov v o v v v o v oo o o oo v v o, o oo o v v v o v v v o v ov v o v, oo ov oo oov o oo o, o v o o o o oo o. v o oov v o v o o oo v v :

o , v oooo oo o v v v oooo o oo ov ooo v oooo v, o o , v v ooo v oo v v, o o o o o o , v, o v oo o oo o o o, v v v v v o v v o voo o o o o o v v .

ooo o o v ov o o v v o .

(8) vv o o o oo o vo vv o o o o o v v o o, o o, v vo ooo o o v o o o . v oooo oo o, o o v ov o , o vvo v oooo o o o , , vo , o o v v v o v :

o o v v oo oo oo o o ooo , oooo o, o o o v o o v o.

v o

57. o oo, v o oo oo, vovo, o oov v o, o ovoov v v o v ov vv ov o oo o o o o oo vo oo o oo o v v o o vovo.

II, II I II
o oooo oo

58.-(1) o oooo v ov vv v v ov vo oov oov o oo v o o o oovo vovv o ov o.

(2) o oo o, v , v v v v o oovoo o o ooo ov, o o v ooo v ov vv v ov o o o o .

(3) o oovo o o o o v o Ivoo.

(4) o oo o ov o oo v o o v o oo o o o v v o.

(5) o , v v v v oo , o o oo.

(6) oovo o o v o () o o (1) o o 49 o o oo o v o o oovoo o o ooo .

I II II I II I
o

59.-(1) o oo, o vo o oooo v v ov vo, oo, o ooo o o v vov o , o vo o o v ooo vo v vv o , o o o o v v o ov o o vo oo o v o v o o o o , o ooo o v vo vo vo v o o oo o .

(2) v v v oo o vo vv o o oovo oo o o v o oo.

(3) o oo o o (2)-

"oo" v v o o ooo v o o o o o-

() v oo o.

() v v o v v o v v.

() o v o ooov o ooo oo o vv :

o o o o ooov v v o o o v vov ooo o v o o o o.

(4) vv o v oo v o oooo o o ooo. v oooo o ov oo o ooo oooo o o ooo, v v o o ooo o o o oo.

(5) oo v ov o v ovo o o v oo o oo o v o vo.

(6) vo o o v v v v ov vvo o oo o o v vvo ov o vo o o o v v v o.

v o vo v o o o o o oo v v v vov v v vv o.

(7) o o ooo ooo o o v v v o o o v v o o v o o v v v v o o. o v v o o v oov v o ooo.

(8) o voo v v o o o ooo o ov v ov o ooo, vov oovo v o o o o, oo v v o ovo oo ov o vv o vo v v oo v v.

(9) v v o oo v ooo o vvov v o ooo, o oo v v v o vvov oo o o v v o.

(10) v o o o oo o o o ooo o v o oo o o ovo o o oo vo o o oo v v , , oo ovo o v o oo o o o ooo v o ov oo o o o o v o , v , v v v o v v v o o o o o v ov o v o o o o ooo .

oo v

60.-(1) o o vo v , v ooo o o v v.

(2) o o vov v o vo o oo ov o oo .

(3) o o ov o o oov o v v v v o.

II II II

61.-(1) o o o o vov o o v o o oo oovo o v o o oo o oooov o oo o o:

o o oov v o v ov v o o vv, ovv v v o v o, v vov oo, vo v , o o o o v:

o v oov v o o oo o v v v o vo o.

(2) o o vov v o o ov vo ov o o o o o oo v, o ovo o, o , , vo v .

(3) o o v v ooo o v o o o v v v o o o o.

o vovo

62. o o oo v, o o o vo o, v o vovo o ov v o oov o v ov oooo o v o o o.

vovo

63. o oo v, v o oo oo, v vovo, o oov v o, v o o o o, v v o o o vo, vv v oov vovo ooo o :

() v ov o o.

() v oov v oov o ov o o o .

() v oov o o o o o , oo, o, v ov.

() oooo o ooo ooo v oov vovo o o o.

64. ooo o o v, o v o o o v, o o o o vo, o vov, ov ov oooo o, o o o v v v v o o o, ov ov o v v v o o o.

I

(o 43.)

1. o oo o o o-

"o" v o o v o o

"o" v o vo o v

"" v vvo v vvo o o o o (5) o o 46.

2.-(1) o v o v v ov v v vv o o, v v v v ov v ov o o o o v o o oo:

o -

() o o oo o o

() o v v o v ov v (ov o ) v v o.

(2) o, o o , o, ov o o, oov oo o o o vo, v ov ov o v o ovo v o (1) o vovo o.

3. o o ooo v o v ov vov 2 , v v v o o v o o voo o v ov v ov , v v v ov o o, vo v o o o v oov v ov v vv ov.

4. o, ooo v o v v o vovo 3 v oo v v o ovo ov, o v ov oo ov ovo v o o oo.

5. o oo o o o o v o v ov vo ov ovv v vov ooo o oo, v o o.

II

(o 44.)

1. o o -

"o" v ov o o o oo v ov v o o.

2.-(1) o v, ooo o o, oo, oo v v o o oo, v v o oo o:

o v v v v v ov oo o v oov.

(2) v o o v v v v v v ov ovo v o (1) o vovo o, o , oooo o, vv v ov v o o oo, ov o o o v o, ov ooo ov o v o o oo ov o.

v o o v v o o v v v v v v ov o v v.

3. oov v ooo v o o oo o ov o, v o o o oo, o v o o o v ov , o o ov o, , v v o o o 2 o vovo 2, o .

4. oo oooo o o o oo v v v.

5. v v o o v , v v v vvov oo o o o o v v o o oo.

6. v o o oo ov o vo ov o o o o v, v o.

7. o ov vov o o oo ooo v oov o v vv v , o, o o o o o o v v o.

8. v ov o v ov o o o o oov ov o v oov ov o vov .

9. ooo o, o ooo v o oo, oo oo v o ov o, oooo o o ooo oo oo v o oo v o o ov o oooo v o o oo oooo o o ooo v v o oo voo o o oo v v o o oo, v v ov o v o o v oo v o , v ov vov o ooo v, v v ov o v o, o v o v v o oooo vo o oo.

10. ooo o o ooo o o v v v vovv v , oooo o v vovv v o ooo v v v v vv v ov o oo , ov o o o v v v ov o o o o oo o oo, o v v o v o o v o.

(o 46)

II I I II I

I I III I

1.-(1) o o o o o, v o vo o-

"o" v o o v o o

"vo" v v vo ooo o

"o" v o vo

"ov o" v ov oov o o o ov vov 2.

(2) v vo ooo o vo o v o ov o ov o v v ooo o o o o ov.

(3) oo ooo oovo v o (2) v oo o o ov oov o oo o o oo v v oo o v o o vvo o.

2.-(1) o o o o o o o o v o ov o o oo o , oovo o oov o (o o v o vovo o "o ov o") v o v v vo o v .

(2) ov o v v ov vo o oo, v vov o o vo o, ooo o vovo o v vo ov oov o vo v o oo o.

3.-(1) v v v v ov v o o o o, o oo o o o o o oo o o 1957, o ov o ov oo ovo vo o v v v v v v oo o vo o o, oo (o o v "o oo ov") v v vv oovv o v vo o o, o ooo, v ov , ov o o o o o vv v v vo o v oovv v ov vv.

(2) ooo oo ovo v ov oo ov ovo v o (1) o vovo o:

o v oooo o oooo oo ov v v oooo oo ovo v o o ov, o ov o v v v o oo v v v vo o .

(3) oo ov o v o vovo o o v ov v.

4.-(1) o o ooo v o v o o ov o v v v v o ov oov o vov o o v o.

(2) ov o, o v, v ov, v v vov o o ov oo ov v , , o oo o ov o o o oo v ov o ov v ov.

(3) v v oov v o oo ov vv v o o.

5.-(1) v v v ov v o o o o, v v v ov v oo o oo ov v o o, o vovo 4, ooo ov v ov, v o v v o o o o o oo o 1957, o ov o v v o oo o o oo v v v oo o v o vo o oo o o o vo o v ov v o vo.

(2) oo o v oov v v ov o o v v ov.

6.-(1) v ov ov, vo o o ov o v ov.

(2) v o ovo ov oo o oo o v ov v o ov oo o o v o oov oo v v o oo o o.

(3) oo o ov o , o ovv o o v o o o ov oo vv o o (o ov oov o o oo o) v ov v v o vo .

(4) ov o, v voo o o v voo, v v v o o o oo o oo o o oo v ovov o ovov o o.

(5) v o o vo o o v v ov o v o ov o v o ov v v v voo o ov ov ov ov v v v oo o oo o o v o oo o o oo v .

(6) v o o vo o o v ov o v o ov o o ov, o vo o (o ooo v v o v ov ) v oo o o o ov o o o ovo v o (5) o vovo o.

(7) ov o o v ooo v o v o o v .

7. v ov ov vo o ov o o o v o :-

() o o (o o v "o o oo") o ooo oo

() oo o o oo oo v oo o v v v o o o v o o oo

() o vo v o oo vv vo vo v o v v oo o o ov oov o (o o ovo "o o o o")

() oo v oo o o o o o o o ov o v, v oo o ovo v o 6 o vovo 6 v o

() o ov o ov ov o ooo oo o o oo ov o o oo o, o o o o, ov ovo o o vv vo o oooo vo

() v v v oo o ov o v o , v ov, o v v o o oo, o v vv v ov v v oo o o v o o vo oo oo o v v vov o, v v ov o

() o vo ov v o o oo ov. oo o , o vov o o vv o ovo o ov oo ov, o v . o o o ov o o o o ov o ov v vv ov o o oo. o o o o v o vo o oo o oo o oo o ooo vv o o v vo v oo

() vv oo v v o oooo o ooo o o v

() v o ov o voo o o oo o ooo v v o o oo ov v ov ov , v oo ov , v o oooo o vov v o () o vovo o oooo o oo o ooo oo v o, v v ov

() o ov o v o, vo ov v ov . v ooo o ov v ov o ooo v v oo v v v o oooo ov ov "", o vov v

() o o o ooo o o v o o. o o o v ov vo o v, ov o o, o o o ov o o o ov o :

o v v o o v v o v o v, o ov o v o o o ov o v v vo

() vov o oo o v ov oov o o ooo v v v vov o o o o o oo.

8.-(1) v o o ov o v v ov o v o v ov o o.

(2) o oo v o o o ov o v o o o v ov o v o vo o.

9. vv o v v o o o o v-

() v v oovo o o vo o v ov oo ov vo o o o ooo v

() v v o v o vo v o o ooo v v o o o v o v o v.

10. o o vv ov v v o v v v ov :

o -

() o o o v ov v o o o o vv ov v o v o oo v o v o o o, 1961

() v oooo o v o oooo o o o o o .

11.-(1) o o v, ooo o o, oo, v o o, v v o v , o o vv o, ov v o o o o.

(2) v ooo v v v v oo .

(3) v o o o o o o o ooo o v v o.

(4) o v v vo o o v v o.

12. v oooo o o o oooo o o v o, o o o ov o o o, vo, o o o v v.