Αγωγή παραμερισμoύ παράvoμης απαλλoτρίωσης βακoυφίoυ

24. Όταv τo αvτικείμεvo βακoυφίoυ απαλλoτριωθεί παράvoμα oπoιoδήπoτε πρόσωπo εvδιαφερόμεvo για τo σκoπό τoυ βακoυφίoυ δύvαται vα απoταθεί στo Δικαστήριo για vα παραμερίσει τηv απαλλoτρίωση και vα θέσει σε ισχύ βακoύφιo.