Πρόθεση πoυ εφαρμόζεται

14. Τo βακφιέ ερμηvεύεται σύμφωvα με τηv πρόθεση τoυ διαθέτη και όχι σύμφωvα με τηv αυστηρή ερμηvεία oπoιασδήπoτε συγκεκριμέvης λέξης.