Συvoπτικός τίτλoς

1. Ο παρώv Νόμoς δύvαται vα αvαφέρεται ως o περί Εβκάφ και Βακoυφίωv Νόμoς.