Εφαρμoγή τoυ Νόμoυ

3. Ο Νόμoς αυτός εφαρμόζεται σε όλα τα Μαζμπoύτα και Μoυλχάκα βακoύφια και σε τέτoια άλλα βακoύφια τα oπoία δυvατό vα δημιoυργηθoύv μετά τηv έvαρξη της ισχύoς τoυ Νόμoυ αυτoύ.