Επίσημη ονομασία διαχειριστή

71. Η επίσημη ονομασία διαχειριστή πτώχευσης θα είναι “ο διαχειριστής της περιουσίας του ........................... πτωχεύσαντα” (καταχωρίζεται το όνομα του πτωχεύσαντα) και με την ονομασία αυτή ο διαχειριστής δύναται, στην Κύπρο ή οπουδήποτε αλλού, να κατέχει περιουσία κάθε περιγραφής, να συνάπτει συμβάσεις, να ενάγει και να ενάγεται, να αναλαμβάνει δεσμευτικές υποχρεώσεις για τον ίδιο και τους διαδόχους στο αξίωμα του και να τελεί οποιεσδήποτε άλλες πράξεις που είναι αναγκαίες ή σκόπιμες να τελεστούν κατά την άσκηση του αξιώματος του.