Δίωξη αδικημάτων

125. Αν, κατά τη διάρκεια οποιωνδήποτε διαδικασιών που λήφθηκαν με βάση αίτηση πτώχευσης ή κατόπι παραστάσεων του επίσημου παραλήπτη, ή οποιουδήποτε πιστωτή, φανεί στο Δικαστήριο ότι υπάρχει λόγος για υπόνοια ότι πρόσωπο είναι ένοχο αδικήματος βάσει του Νόμου αυτού, το Δικαστήριο, αν φανεί σε αυτό ότι υπάρχει εύλογη πιθανότητα ότι ο χρεώστης θα καταδικαστεί και ότι οι περιστάσεις είναι τέτοιες ώστε να καθιστούν επιθυμητή την δίωξη τέτοιου προσώπου, θα διατάσσει τη δίωξη του προσώπου αυτού ανάλογα και σε τέτοια περίπτωση δύναται να διατάξει όπως το πρόσωπο που θα διωχθεί τεθεί υπό κράτηση, αν είναι παρόν, ή, αν δεν είναι παρόν, δύναται να εκδώσει ένταλμα σύλληψης και κράτησης του μέχρις ότου το πρόσωπο αυτό προσαχθεί ενώπιον Δικαστή ώστε να τύχει μεταχείρισης σύμφωνα με το νόμο.