Περιουσιακή κατάσταση του χρεώστη

15.-(1) Όταν εκδίδεται διάταγμα παραλαβής εναντίον χρεώστη, ο χρεώστης καταρτίζει και υποβάλλει στον επίσημο παραλήπτη περιουσιακή κατάσταση και σε σχέση με αυτή κατά τον καθορισμένο τύπο, η οποία βεβαιώνεται με ένορκη δήλωση, και η οποία δείχνει τις λεπτομέρειες του ενεργητικού, των χρεών και υποχρεώσεων του χρεώστη, τα ονόματα, διευθύνσεις και επαγγέλματα των πιστωτών του, τις ασφάλειες που κατέχονται από αυτούς αντίστοιχα, τις ημερομηνίες που οι εμπράγματες ασφάλειες δόθηκαν αντίστοιχα και τέτοιες περαιτέρω ή άλλες πληροφορίες που δυνατό να καθοριστούν ή τις οποίες ο επίσημος παραλήπτης δύναται να ζητήσει.

(2) Περιουσιακή κατάσταση θα πρέπει να υποβάλλεται μέσα στις ακόλουθες προθεσμίες, δηλαδή:

(α) αν το διάταγμα εκδίδεται κατόπι της αίτησης του χρεώστη, μέσα σε τρεις ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του διατάγματος

(β) αν το διάταγμα εκδίδεται κατόπι της αίτησης πιστωτή, μέσα σε επτά μέρες από την ημερομηνία έκδοσης του διατάγματος.

Το Δικαστήριο όμως δύναται να παρατείνει το χρόνο για ειδικούς λόγους σε κάθε περίπτωση.

(3) Αν ο χρεώστης χωρίς εύλογη δικαιολογία παραλείψει να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του άρθρου αυτού, το Δικαστήριο δύναται, κατόπι αίτησης του επίσημου παραλήπτη, ή οποιουδήποτε πιστωτή, να κηρύξει αυτόν σε πτώχευση.

(4) Κάθε πρόσωπο που δηλώνει γραπτώς ότι ο ίδιος είναι πιστωτής του πτωχεύσαντα δύναται, προσωπικά ή με αντιπρόσωπο, να επιθεωρεί την περιουσιακή κατάσταση σε εύλογο χρόνο και να λαμβάνει αντίγραφο αυτής ή απόσπασμα από αυτή, αλλά κάθε πρόσωπο που ψευδώς δηλώνει ότι ο ίδιος είναι πιστωτής θα είναι ένοχο περιφρόνησης Δικαστηρίου και θα τιμωρείται ανάλογα κατόπι αίτησης του διαχειριστή ή του επίσημου παραλήπτη.