Εξουσία αλλαγής διεξαγωγής της διαδικασίας

95. Όταν ο αιτητής δεν προχωρεί με την οφειλόμενη επιμέλεια στην αίτηση του, το Δικαστήριο δύναται να υποκαταστήσει ως αιτητή οποιοδήποτε άλλο πιστωτή στον οποίο ο πτωχεύσας δυνατό να οφείλει ποσό το οποίο απαιτείται από το Νόμο αυτό στην περίπτωση του αιτούντος πιστωτή.