Δημοσίευση και καταχώρηση διατάγματος ακύρωσης διατάγματος παραλαβής ή διατάγματος κήρυξης του χρεώστη σε πτώχευση.

31Β.(1) Όταν εκδίδεται διάταγμα ακύρωσης του διατάγματος παραλαβής ή του διατάγματος κήρυξης του χρεώστη σε πτώχευση, ο χρεώστης ή ο πτωχεύσας ή οποιοσδήποτε πιστωτής παραδίδει αμέσως το εν λόγω διάταγμα στον επίσημο παραλήπτη για δημοσίευσή του, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και σε μια ημερήσια εφημερίδα παγκύπριας κυκλοφορίας, καταβάλλοντας ταυτόχρονα το κόστος  δημοσίευσης του διατάγματος, καθώς και για καταχώρησή του στο Αρχείο Πτωχεύσεων και, σε περίπτωση που υπάρχει διαχειριστής, παραδίδει το εν λόγω διάταγμα και στο διαχειριστή:

Νοείται ότι η παράλειψη του χρεώστη ή του πτωχεύσαντα ή πιστωτή να εκπληρώσει τις πιο πάνω υποχρεώσεις συνεπάγεται τη μη δημοσίευση του διατάγματος ακύρωσης και τη μη καταχώρησή του στο Αρχείο Πτωχεύσεων που τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος Νόμου.