Διορισμός διαχειριστή

20.-(1) Όταν ο χρεώστης κηρύσσεται σε πτώχευση ή όταν οι πιστωτές του αποφάσισαν ότι αυτός πρέπει να κηρυχτεί σε πτώχευση, οι πιστωτές δύνανται με συνήθη απόφαση τους να διορίσουν ικανό πρόσωπο ανεξάρτητα από το αν είναι πιστωτής ή όχι για πλήρωση της θέσης του διαχειριστή της περιουσίας του πτωχεύσαντα, ή δύνανται να αποφασίσουν όπως ο διορισμός διαχειριστή αφεθεί στην εποπτική επιτροπή που αναφέρεται πιο κάτω.

(2) Πρόσωπο θεωρείται ότι δεν είναι ικανό να ενεργεί ως διαχειριστής περιουσίας πτωχεύσαντα όταν προηγουμένως παύθηκε από τη θέση διαχειριστή περιουσίας πτωχεύσαντα για κακή διαγωγή ή αμέλεια καθήκοντος.

(3) Το πρόσωπο που διορίζεται με τον τρόπο αυτό πρέπει να παράσχει ασφάλεια για τέτοιο ποσό που θα οριστεί από το Δικαστήριο, το δε Δικαστήριο αν ικανοποιηθεί με την ασφάλεια, πιστοποιεί ότι ο διορισμός του έγινε κανονικά, εκτός αν ο χρεώστης ή ο πιστωτής ενίστανται στο διορισμό, και το Δικαστήριο ικανοποιείται ότι ο διορισμός δεν έγινε καλή τη πίστει από πλειοψηφία σε αξία των πιστωτών που ψήφισαν, ή ότι το πρόσωπο που διορίστηκε δεν είναι ικανό να ενεργεί ως διαχειριστής, ή ότι ο δεσμός του ή η σχέση του με τον πτωχεύσαντα ή την περιουσία του ή με οποιοδήποτε πιστωτή καθιστά δύσκολο για αυτόν να ενεργεί με αμεροληψία προς όφελος των πιστωτών γενικά.

(4) Ο διορισμός του διαχειριστή ισχύει από την ημερομηνία του πιστοποιητικού.

(5) Αν δεν διοριστεί από τους πιστωτές διαχειριστής μέσα σε τέσσερις εβδομάδες από την ημερομηνία κήρυξης της πτώχευσης, ή στην περίπτωση που εκκρεμούν ακόμα διαπραγματεύσεις για συμβιβασμό ή σχέδιο διευθέτησης με την πάροδο των τεσσάρων εβδομάδων, τότε εντός επτά ημερών από το πέρας των διαπραγματεύσεων αυτών με την άρνηση των πιστωτών να αποδεχτούν, ή του Δικαστηρίου να εγκρίνει, το συμβιβασμό ή το σχέδιο διευθέτησης, ο επίσημος παραλήπτης οφείλει να αναφέρει το θέμα στο Δικαστήριο και το Δικαστήριο δύναται να διορίσει κατάλληλο πρόσωπο ως διαχειριστή της περιουσίας του πτωχεύσαντα ή δύναται να διατάξει τον επίσημο παραλήπτη να ενεργεί ως διαχειριστής.

(6) Όταν χρεώστης κηρυχτεί σε πτώχευση μετά τη σύγκληση της πρώτης συνέλευσης των πιστωτών και πριν από την κήρυξη της πτώχευσης δεν διοριστεί διαχειριστής, ο επίσημος παραλήπτης συγκαλεί αμέσως συνέλευση των πιστωτών με σκοπό το διορισμό διαχειριστή.