Τιμωρία δολίων πτωχευσάντων

116. Πρόσωπο το οποίο κηρύχτηκε σε πτώχευση ή σχετικά με την περιουσία του οποίου εκδόθηκε διάταγμα πτώχευσης, σε καθεμιά από τις παρακάτω περιπτώσεις, θεωρείται ένοχο ποινικού αδικήματος και με την καταδίκη του υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη:

(α) αν, εξ όσων καλύτερα γνωρίζει και πιστεύει, δεν αποκαλύπτει στο διαχειριστή πλήρως και αληθώς όλη την περιουσία του κινητή και ακίνητη και πως και σε ποιο και για ποιο αντάλλαγμα και πότε διέθεσε οποιοδήποτε μέρος αυτής και ποια ποσά εξόδευε ετήσια για τις προσωπικές του δαπάνες και τις συνήθεις δαπάνες της οικογένειας του, εκτός αν το Δικαστήριο ικανοποιηθεί ότι δεν είχε πρόθεση καταδολίευσης·

(β) αν δεν παραδώσει στο διαχειριστή, ή όπως ο διαχειριστής διατάξει, κάθε μέρος της κινητής και ακίνητης περιουσίας του που βρίσκεται υπό τη φύλαξη του ή υπό τον έλεγχο του και η οποία από το νόμο συνιστά ενεργητικά που δύνανται να διανεμηθούν μεταξύ των πιστωτών του, εκτός αν το Δικαστήριο ικανοποιηθεί ότι δεν είχε πρόθεση καταδολίευσης·

(γ) αν δεν παραδώσει στο διαχειριστή, ή όπως ήθελε αυτός διατάξει, όλα τα βιβλία, έγγραφα, χαρτιά και γραπτά που βρίσκονται υπό τη φύλαξη του ή τον έλεγχο του τα οποία αφορούν την περιουσία του ή τις υποθέσεις του, εκτός αν το Δικαστήριο ικανοποιηθεί ότι δεν είχε πρόθεση καταδολίευσης·

(δ) αν μετά την υποβολή αίτησης πτώχευσης από ή εναντίον αυτού, ή εντός δώδεκα μηνών αμέσως πριν από την υποβολή της αίτησης, αποκρύπτει, καταστρέφει, περικόπτει ή παραποιεί ή συνεργεί στην απόκρυψη, καταστροφή, περικοπή ή παραποίηση οποιουδήποτε βιβλίου ή εγγράφου που επηρεάζει ή αφορά την περιουσία ή τις υποθέσεις αυτού εκτός αν το Δικαστήριο ικανοποιηθεί ότι αυτός δεν είχε πρόθεση απόκρυψης της έκθεσης κατάστασης της περιουσίας και προκαταρκτικής κατάθεσης του πτωχεύσαντα ή του πτωχεύσαντα ή διαφορετικά πρόθεση καταδολίευσης·

(ε) αν μετά την υποβολή αίτησης πτώχευσης από ή εναντίον αυτού, παρεμποδίζει την προσαγωγή οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου, χαρτιού ή γραπτού που επηρεάζει ή αφορά την περιουσία ή τις υποθέσεις του, εκτός αν το Δικαστήριο ικανοποιηθεί ότι δεν είχε πρόθεση απόκρυψης της έκθεσης κατάστασης της περιουσίας και προκαταρκτικής κατάθεσης του πτωχεύσαντα ή πτωχεύσαντα ή διαφορετικά πρόθεση καταδολίευσης·

(στ) αν μετά την υποβολή αίτησης πτώχευσης από ή εναντίον του, ή εντός δώδεκα μηνών αμέσως πριν από την υποβολή της αίτησης, προβαίνει ή συνεργεί στη διενέργεια ψευδής καταχώρησης σε βιβλίο ή έγγραφο που επηρεάζει ή σχετίζεται με την περιουσία του ή τις υποθέσεις του, εκτός αν το Δικαστήριο ικανοποιηθεί ότι δεν είχε πρόθεση απόκρυψης της έκθεση κατάστασης της περιουσίας και προκαταρκτική κατάθεση του πτωχεύσαντα ή πτωχεύσαντα ή διαφορετικά πρόθεση καταδολίευσης·

(ζ) αν μετά την υποβολή αίτησης πτώχευσης από ή εναντίον του, ή εντός δώδεκα μηνών αμέσως πριν από την υποβολή της αίτησης, δόλια αποξενώνει, αλλοιώνει ή προβαίνει σε παράλειψη ή συνεργεί στη δόλια αποξένωση, αλλοίωση ή παράλειψη σε έγγραφο που επηρεάζει ή αφορά περιουσία ή τις περιουσιακές του υποθέσεις·

(η) αν προβαίνει σε οποιαδήποτε ουσιαστική παράλειψη σε κατάσταση που επηρεάζει ή σχετίζεται με την περιουσία του ή τις περιουσιακές του υποθέσεις, εκτός αν το Δικαστήριο ικανοποιηθεί ότι δεν είχε πρόθεση καταδολίευσης·

(θ) αν, μετά την υποβολή αίτησης από ή εναντίον του, ή εντός δώδεκα μηνών αμέσως πριν από την υποβολή αίτησης, αποκρύπτει οποιοδήποτε μέρος της περιουσίας του ή οποιοδήποτε χρέος που οφείλεται σε αυτόν ή από αυτόν, ή διαθέτει μέρος των αγαθών του ή της περιουσίας του έναντι ανταλλάγματος το οποίο είναι ουσιαστικά χαμηλότερο σε αξία από τη συνηθισμένη αγοραία αξία τέτοιων αγαθών ή περιουσίας, εκτός αν το Δικαστήριο ικανοποιηθεί ότι δεν είχε πρόθεση καταδολίευσης·

(ι) αν, μετά την υποβολή αίτησης από ή εναντίον του, ή εντός δώδεκα μηνών αμέσως πριν από την υποβολή τέτοιας αίτησης, δολίως μετακινεί οποιοδήποτε μέρος της περιουσίας του·

(ια) αν, γνωρίζει ή πιστεύει ότι προβλήθηκε αξίωση για ψευδές χρέος ή επαλήθευση από πρόσωπο με βάση την πτώχευση παραλείπει για περίοδο ενός μηνός από την ημερομηνία που περιήλθε σε γνώση του ή σε πίστη του να γνωστοποιήσει στο διαχειριστή το ζήτημα·

(ιβ) αν, μετά την υποβολή αίτησης πτώχευσης από ή εναντίον του, ή σε συνέλευση των πιστωτών του εντός δώδεκα μηνών αμέσως πριν από την υποβολή τέτοιας αίτησης, αποπειράται να υποβάλει λογαριασμό για οποιοδήποτε μέρος της περιουσίας του με εικονικές ζημιές ή δαπάνες·

(ιγ) αν, εντός δώδεκα μηνών αμέσως πριν από την υποβολή της αίτησης πτώχευσης από ή εναντίον του, ή μετά την υποβολή τέτοιας αίτησης και πριν από την έκδοση διατάγματος πτώχευσης, αυτός, με ψευδή παράσταση ή άλλη απάτη, εξασφάλισε περιουσία με πίστωση και δεν επλήρωσε για αυτή·

(ιδ) αν, εντός δώδεκα μηνών αμέσως πριν από την υποβολή της αίτησης πτώχευσης από ή εναντίον του, ή μετά την υποβολή τέτοιας αίτησης και πριν από την έκδοση διατάγματος πτώχευσης, εξασφαλίζει, με ψευδή παράσταση ότι διεξάγει εργασίες και, αν είναι έμπορος, ότι συναλλάσσεται με το συνηθισμένο τρόπο εμπορίου, οποιαδήποτε περιουσία με πίστωση και δεν επλήρωσε για αυτήν, εκτός αν το Δικαστήριο ικανοποιηθεί ότι δεν είχε πρόθεση καταδολίευσης·

(ιε) αν, εντός δώδεκα μηνών αμέσως πριν από την υποβολή της αίτησης πτώχευσης από ή εναντίον του, ή μετά την υποβολή τέτοιας αίτησης και πριν από την έκδοση διατάγματος πτώχευσης, ενεχυριάζει, επιβαρύνει, υποθηκεύει ή διαθέτει διαφορετικά παρά με το συνηθισμένο τρόπο εμπορίου οποιαδήποτε περιουσία την οποία εξασφάλισε με πίστωση και δεν επλήρωσε για αυτήν, εκτός αν το Δικαστήριο ικανοποιηθεί ότι δεν είχε πρόθεση καταδολίευσης·

(ιστ) αν, μετά την υποβολή αίτησης πτώχευσης από ή εναντίον του, ή μέσα σε δώδεκα μήνες αμέσως προ της υποβολής τέτοιας αίτησης, προέβηκε σε δωρεά, πώληση, παράδοση, μεταβίβαση, υποθήκευση ή επιβάρυνση επί της περιουσίας του, εκτός αν το Δικαστήριο ικανοποιηθεί ότι δεν είχε πρόθεση καταδολίευσης·

(ιζ) αν είναι ένοχος ψευδής παράστασης ή άλλης πλάνης με το σκοπό την εξασφάλιση της συναίνεσης των πιστωτών του ή οποιουδήποτε από αυτούς σε συμφωνία σχετιζόμενη με την έκθεση κατάστασης της περιουσίας και προκαταρκτική κατάθεση του πτωχεύσαντα ή πτωχεύσαντα ή με την πτώχευση·

(ιη) αν, μετά την υποβολή αίτησης πτώχευσης από ή εναντίον του, εγκαταλείπει ή αποπειράται να εγκαταλείψει τη Δημοκρατία εκτός αν το Δικαστήριο ικανοποιηθεί ότι δεν είχε πρόθεση καταδολίευσης·

(ιθ) αν, εφόσο γνωρίζει την αφερεγγυότητα του, επιτρέψει ή ανεχθεί όπως ολόκληρο ή ουσιαστικά ολόκληρο το ενεργητικό του κατασχεθεί από πιστωτή ή πιστωτές, ή χρησιμοποιηθεί προς όφελος πιστωτή ή πιστωτών προς βλάβη και με πρόθεση καταδολίευσης άλλων πιστωτών.

Για το σκοπό του άρθρου αυτού, ή έκφραση “διαχειριστής” σημαίνει τον επίσημο παραλήπτη της περιουσίας του πτωχεύσαντα ή διαχειριστή που διαχειρίζεται την περιουσία του προς όφελος των πιστωτών του.