Αρχείο Πτωχεύσεων

13Α.-(1) Ο Επίσημος Παραλήπτης τηρεί Αρχείο Πτωχεύσεων σε ηλεκτρονική μορφή, στο οποίο καταχωρούνται όλα τα εκδιδόμενα διατάγματα σχετικά με πτωχεύσεις καθώς και διατάγματα παραλαβής περιλαμβανομένων και των διαταγμάτων που εκδόθηκαν, μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Πτώχευσης (Τροποποιητικού) Νόμου του 2015:

Νοείται ότι, ο Επίσημος Παραλήπτης δύναται να τηρεί παραλλήλως και Αρχείο Πτωχεύσεων σε φυσική μορφή.

(2) Ο Επίσημος Παραλήπτης δύναται να παραχωρεί σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο το ηλεκτρονικό Αρχείο Πτωχεύσεων, είτε εξ ολοκλήρου είτε μέρος αυτού.

(3) O Επίσημος Παραλήπτης δέχεται στο Αρχείο Πτωχεύσεων, που προνοείται στο εδάφιο (1), την καταχώρηση, ηλεκτρονικώς, οποιουδήποτε εγγράφου, το οποίο κατατίθεται στο γραφείο του μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας πτώχευσης, δυνάμει του παρόντος Νόμου.