Περιορισμός δικαιωμάτων πιστωτών βάσει εκτέλεσης ή κατάσχεσης σε χέρια τρίτου

44.-(1) Όταν πιστωτής εξέδωσε διάταγμα εκτέλεσης εναντίον των εμπορευμάτων ή της ακίνητης περιουσίας χρεώστη, ή κατέσχε σε χέρια τρίτου χρέος οφειλόμενο σε αυτόν, ο πιστωτής αυτός δεν δικαιούται να διατηρήσει το όφελος της εκτέλεσης ή της κατάσχεσης σε χέρια τρίτου έναντι του διαχειριστή της πτώχευσης του χρεώστη, εκτός αν συμπλήρωσε την εκτέλεση ή την κατάσχεση πριν από την ημερομηνία του διατάγματος παραλαβής και πριν από την ειδοποίηση υποβολής της αίτησης πτώχευσης από ή εναντίον του χρεώστη, ή, της διάπραξης από τον χρεώστη πράξης πτώχευσης.

(2) Για τους σκοπούς του Νόμου αυτού, εκτέλεση ή κατάσχεση σε χέρια τρίτου θεωρείται ότι συμπληρώνεται-

(α) στην περιπτωση εμπορευμάτων, αντικειμένων ή άλλης κινητής περιουσίας στην κατοχή του χρεώστη ή συναλλαγματικών, με κατάσχεση και πώληση τους

(β) στην περίπτωση εμπορευμάτων, αντικειμένων ή άλλης κινητής περιουσίας την οποία δικαιούται ο χρεώστης, τηρουμένου όμως οποιουδήποτε δικαιώματος επίσχεσης ή δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου στην άμεση κατοχή αυτών, με την κατάσχεση τους σε χέρια τρίτου με απαγορευτικό διάταγμα και πώληση

(γ) σε περίπτωση γής, οικιών ή άλλης ακίνητης περιουσίας ή συμφέροντος σε αυτά, με την κατάσχεση του σε χέρια τρίτου και την κανονική εγγραφή τους στο Κτηματολογικό Γραφείο

(δ) στην περίπτωση κατάσχεσης σε χέρια τρίτου χρέους το οποίο δεν είναι συναλλαγματική, με την είσπραξη του χρέους

(ε) στην περίπτωση μετοχών δημόσιας εταιρείας ή νομικού προσώπου, με κατάσχεση σε χέρια τρίτου με απαγορευτικό διάταγμα

(στ) στην περίπτωση περιουσίας που βρίσκεται κάτω από τη φύλαξη ή τον έλεγχο δημόσιου λειτουργου υπό την επίσημη του ιδιότητα, ή του Δικαστηρίου, με κατάσχεση σε χέρια τρίτου με απαγορευτικό διάταγμα που εκδόθηκε και επιδόθηκε κανονικά.

(3) Εκτέλεση που πραγματοποιείται με κατάσχεση και πώληση των εμπορευμάτων, αντικειμένων ή άλλης κινητής περιουσίας του χρεώστη δεν είναι άκυρη εξαιτίας μόνο του λόγου ότι αυτή αποτελεί πράξη πτώχευσης και πρόσωπο που αγοράζει τα εμπορεύματα, αντικείμενα ή άλλη κινητή περιουσία μετά από πώληση που διενεργήθηκε από τον εντεταλμένο για την εκτέλεση δικαστικών ενταλμάτων σε όλες τις περιπτώσεις αποκτά καλό τίτλο σε αυτά έναντι του διαχειριστή της πτώχευσης.