Νομική υπόσταση επίσημου παραλήπτη

68.-(1) Τα καθήκοντα του επίσημου παραλήπτη σχετίζονται τόσο με τη διαγωγή του πτωχεύσαντα όσο και με τη διαχείριση της περιουσίας του.

(2) Επίσημος παραλήπτης, για τους σκοπούς ενόρκων δηλώσεων οι οποίες βεβαιώνουν επαληθεύσεις, αιτήσεων ή άλλης διαδικασίας με βάση το Νόμο αυτό, δύναται να επαγάγει όρκους.

(3) Όλες οι εκφράσεις που αναφέρονται στο διαχειριστή βάσει πτώχευσης, εκτός αν το κείμενο απαιτεί διαφορετικά, ή ο Νόμος προβλέπει άλλως πως, περιλαμβάνουν τον επίσημο παραλήπτη όταν ενεργεί ως διαχειριστής.

(4) Ο διαχειριστής δίνει στον επίσημο παραλήπτη τέτοιες πληροφορίες και παρέχει σε αυτόν τέτοιο δικαίωμα πρόσβασης στα βιβλία και έγγραφα του πτωχεύσαντα και διευκολύνει την επιθεώρηση των βιβλίων και εγγράφων του πτωχεύσαντα και γενικά παρέχει σε αυτόν τέτοια βοήθεια που δυνατό να είναι αναγκαία για να καταστήσει ικανό τον επίσημο παραλήπτη να εκτελεί τα καθήκοντα του βάσει του Νόμου αυτού.