Ποιος δύναται να κηρυχτεί σε πτώχευση

106. Οποιοσδήποτε χρεώστης, είτε έμπορος είτε όχι εναντίον του οποίου δύναται να ληφθεί νομική διαδικασία στην Κύπρο για την ανάκτηση χρέους υπόκειται σε πτώχευση όπως προβλέπεται στο Νόμο αυτό:

Νοείται πάντοτε ότι κανένας χρεώστης, ο οποίος δεν είναι έμπορος ή γεωργός κατά το χρόνο έναρξης του Νόμου αυτού, δεν θα κηρυχτεί σε πτώχευση αναφορικά με χρέος που προέκυψε πριν από την έναρξη του Νόμου αυτού ή χρέους που προέκυψε πριν από και ανανεώθηκε μετά την έναρξη του Νόμου αυτού, ή ως αποτέλεσμα της διαδικασίας που νόμιμα λήφθηκε για την ανάκτηση τέτοιου χρέους.