Έφεση

92.-(1) Κάθε Δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία πτώχευσης βάσει του Νόμου αυτού δύναται να αναθεωρήσει, ακυρώσει ή διαφοροποιήσει οποιοδήποτε διάταγμα που εκδίδεται από αυτό με βάση την πτωχευτική δικαιοδοσία του.

(2) Απόφαση ή διάταγμα του Δικαστηρίου που εκδόθηκε ή οποιοδήποτε ζήτημα άλλο από απλό τυπικό ζήτημα ή οικονομικό ή που αφορά έξοδα, υπόκειται σε έφεση ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

(3) Δεν γίνεται δεκτή καμιά τέτοια έφεση εκτός αν υπάρχει πλήρης συμμόρφωση προς τέτοιους γενικούς κανονισμούς οι οποίοι δυνατό να ισχύουν εκάστοτε αναφορικά με εφέσεις σε αστικές αγωγές.