Πιστωτές δύνανται να παύουν διαχειριστή

86.-(1) Οι πιστωτές δύνανται, με συνήθη απόφαση σε συνέλευση η οποία συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό, για την οποία πρέπει να δίνεται ειδοποίηση κατά τον καθορισμένο τρόπο, να παυούν διαχειριστή που διορίστηκε από αυτούς και να διορίζουν άλλον αντί αυτού.

(2) Αν, κατόπι αίτησης του επίσημου παραλήπτη ή οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου προσώπου, το Δικαστήριο είναι της γνώμης:

(α) ότι ο διαχειριστής είναι ένοχος κακής διαγωγής, ή παραλείπει να εκτελέσει τα καθήκοντα του βάσει του Νόμου ή

(β) ότι η διαχείριση του παρατάθηκε χωρίς πιθανό όφελος προς τους πιστωτές ή

(γ) ότι ο διαχειριστής, λόγω φρενοβλάβειας ή συνεχιζόμενης ασθένειας ή απουσίας, είναι ανίκανος να εκτελέσει τα καθήκοντα του ή

(δ) ότι η σύνδεση του ή η σχέση του με τον πτωχεύσαντα, ή την περιουσία του, ή με οποιοδήποτε συγκεκριμένο πιστωτή, δυνατό να καθιστούσε δύσκολο σε αυτόν να ενεργεί αμερόληπτα προς το συμφέρον των πιστωτών γενικά ή

(ε) όταν επαύθηκε για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα από το αξίωμα του εξαιτίας κακής διαγωγής,

το Δικαστήριο δύναται να παύσει το διαχειριστή από το αξίωμα του:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, “ενδιαφερόμενο πρόσωπο” περιλαμβάνει και τον πτωχεύσαντα.