Έφεση στο Δικαστήριο εναντίον διαχειριστή

75. Αν ο πτωχεύσας ή οποιοσδήποτε πιστωτής, ή άλλο πρόσωπο είναι δυσαρεστημένο από οποιαδήποτε πράξη ή απόφαση του διαχειριστή δύναται να απευθύνεται στο Δικαστήριο και το Δικαστήριο δύναται να επιβεβαιώνει, ανατρέπει, ή διαφοροποιεί την πράξη ή απόφαση που προσβάλλεται και να εκδίδει τέτοιο διάταγμα το οποίο θεωρεί δίκαιο υπό τις περιστάσεις.