Αποκλεισμός συνεταιρισμού και εταιρειών

104. Δεν θα εκδίδεται διάταγμα πτώχευσης εναντίον νομικού προσώπου ή εναντίον συνεταιρισμού ή συνδέσμου ή εταιρείας που εγγράφεται με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο.