Διαδικασία σε περίπτωση κενής θέσης στο αξίωμα διαχειριστή

73.-(1) Αν συμβεί να κενωθεί θέση στο αξίωμα διαχειριστή, οι πιστωτές, σε γενική συνέλευση, δύνανται να διορίσουν πρόσωπο για την πλήρωση της θέσης που κενώθηκε και ακολούθως λαμβάνεται η ίδια διαδικασία όπως στην περίπτωση του πρώτου διορισμού.

(2) Ο επίσημος παραλήπτης, κατόπι αίτησης από πιστωτή, συγκαλεί συνέλευση προς το σκοπό πλήρωσης οποιασδήποτε τέτοιας κενής θέσης.

(3) Αν οι πιστωτές, εντός τριών εβδομάδων μετά την κένωση θέσης, δεν διορίσουν πρόσωπο για την πλήρωση της θέσης που κενώθηκε, ο επίσημος παραλήπτης αναφέρει το ζήτημα στο Δικαστήριο και το Δικαστήριο δύναται να διορίσει διαχειριστή.

(4) Κατά τη διάρκεια κενής θέσης στο αξίωμα του διαχειριστή ο επίσημος παραλήπτης ενεργεί ως διαχειριστής.