Αίτηση ακύρωσης του διατάγματος παραλαβής ή και του διατάγματος κήρυξης του χρεώστη σε πτώχευση μετά από αποκατάσταση πτωχεύσαντα

31Γ. Πτωχεύσας που αποκαταστάθηκε ή θα αποκατασταθεί δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 27 ή 27Α του παρόντος Νόμου δύναται να υποβάλει αίτηση για ακύρωση του διατάγματος παραλαβής ή και του διατάγματος κήρυξης του χρεώστη σε πτώχευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31Α του παρόντος Νόμου.