Εξουσία για διορισμό ειδικού διαχειριστή

12.-(1) Ο επίσημος παραλήπτης της περιουσίας χρεώστη, μετά από αίτηση οποιουδήποτε πιστωτή ή πιστωτών και αν ικανοποιείται ότι η φύση της περιουσίας ή των εργασιών του χρεώστη ή τα συμφέρονται των πιστωτών γενικά επιβάλλουν το διορισμό ειδικού διαχειριστή της περιουσίας ή των εργασιών άλλο από τον επίσημο παραλήπτη, δύναται να διορίσει, τηρουμένης της έγκρισης του Δικαστηρίου, διαχειριστή της περιουσίας ή των εργασιών ο οποίος θα ενεργεί μέχρις ότου διοριστεί διαχειριστής, και με τέτοιες εξουσίες (περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε εξουσιών παραλήπτη) που πιθανόν να ανατεθούν σε αυτόν από τον επίσημο παραλήπτη.

(2) Ο ειδικός διαχειριστής παρέχει τέτοια ασφάλεια και λογοδοτεί με τέτοιο τρόπο όπως το Δικαστήριο δυνατό να διατάξει.

(3) Ο ειδικός διαχειριστής θα λαμβάνει τέτοια αμοιβή η οποία θα ορίζεται από τους πιστωτές με απόφαση που λαμβάνεται σε συνήθη συνέλευση η οποία θα υπόκειται στην έγκριση του Δικαστηρίου, ή σε περίπτωση έλλειψης τέτοιας απόφασης όπως το Δικαστήριο δυνατό να αποφασίζει.