Χρήση ηλεκτρονικών μέσων

108Α. Χρεώστης, πιστωτής, ιδιώτης διαχειριστής πτώχευσης και το Τμήμα Αφερεγγυότητας, δύναται να εκτελούν τις ακόλουθες ενέργειες με ηλεκτρονικά μέσα:

(α) Την υποβολή πρότασης για συμβιβασμό ή σχέδιου διευθέτησης·

(β) κοινοποιήσεις προς τους πιστωτές·

(γ) επαλήθευση χρέους.