Δικαίωμα διαχειριστή να επιθεωρεί αγαθά που ενεχυριάστηκαν, κλπ.

56. Όταν αγαθά οφειλέτη εναντίον του οποίου εκδόθηκε διάταγμα παραλαβής κατέχονται από πρόσωπο υπό μορφή εχέγγυου, ενεχυρίασης ή άλλης ασφάλειας, είναι νόμιμο για τον επίσημο παραλήπτη ή διαχειριστή, μετά που δίνει γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση του να πράξει με τον τρόπο αυτό να επιθεωρήσει τα αγαθά, και, όταν έχει δοθεί τέτοια ειδοποίηση, το πρόσωπο αυτό όπως αναφέρθηκε πιο πάνω δεν δικαιούται να εκποιήσει την προς αυτό δοθείσα ασφάλεια μέχρις ότου δώσει στο διαχειριστή εύλογη ευκαιρία να επιθεωρήσει τα αγαθά και να ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς αν θεωρεί ορθό να πράξει με τον τρόπο αυτό.