ΠΙΝΑΞ

(Άρθρον 2.)

Θέσις Μισθός (Προσωρινός)
(α) Λειτουργός Αναπτύξεως £1,380X50- 1,580X60- 1,700.
(β) Λειτουργός επί του Προϋπολογισμού £1,128X36- 1,236X42- 1,362.
(γ) Οικονομικός Λειτουργός £1,128X36-1,236X42-1,362.