Προσωρινότης μισθών

3. Αι εν τω Πίνακι αναφερόμενοι κλίμακες μισθών είναι προσωριναί και υπόκεινται εις μείωσιν ή αύξησιν ως μεταγενέστερος νόμος ήθελε καθορίσει.