Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών νόμος δύναται να αναφέρεται ως ο περί Υπουργείου Οικονομικών (Γραφεία) Νόμος, 1960.