Θέσεις Υπουργείου Οικονομικών

2. Θα συσταθούν εν τω Υπουργείω Οικονομικών αι θέσεις αι αναφερόμεναι εν τη πρώτη στήλη του Πίνακος, του μισθού εκάστης θέσεως καθοριζομένου εν τη δευτέρα στήλη του Πίνακος.