Τρόπoς καταβoλής τoυ ειδικoύ τέλoυς

4. Τo υπό τoυ παρόvτoς Νόμoυ επιβαλλόμεvov ειδικόv τέλoς θα καταβάλληται τoις μετρητoίς.