Εφαρμογή ενοικίων εις δυσπραγούσας περιοχάς

19.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) ουδεμία αύξησις ενοικίου δύναται να επιβληθή εφ’ οιουδήποτε ενοικιαστού καταστήματος εντός δυσπραγούσης περιοχής πέραν του καθορισθέντος υπό του Δικαστηρίου ή συμφωνηθέντος ή καταβαλλομένου ενοικίου προ της ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(2) Άμα τη ενάρξει της ισχύος του παρόντος Νόμου και εφεξής ανά διετίαν το Υπουργικόν Συμβούλιον, τη συστάσει του Υπουργού, κέκτηται εξουσίαν όπως, διά διατάγματος αυτού δημοσιευομένου εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζη ποσοστιαίαν αναλογίαν αυξομειώσεως των υπό των ενοικιαστών καταστημάτων εις δυσπραγούσαν περιοχήν ή περιοχάς καταβαλλομένων ενοικίων και το ούτω αυξομειούμενον ενοίκιον θα θεωρήται ως το ενοίκιον το οποίον ο ενοικιαστής υποχρεούται να καταβάλλη εις τον ιδιοκτήτην.