Απαλλαγή καταβολής ενοικίων εις απροσπελάστους περιοχάς

20.-(1) Ουδέν ενοίκιον καταβάλλεται δι’ οιανδήποτε ενοικίασιν ακινήτων κειμένων εντός απροσπελάστου περιοχής κηρυχθείσης ως τοιαύτης δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 18 του παρόντος Νόμου.

(2) Η απαλλαγή της υποχρεώσεως καταβολής ενοικίων άρχεται από της ημερομηνίας καθ’ ην η περιοχή κατέστη απροσπέλαστος και ισχύει εφ’ όσον η περιοχή εξακολουθεί να είναι τοιαύτη.

(3) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται προς τον σκοπόν ανακουφίσεως των ενοικιαστών τοιαύτης περιοχής να κηρύξη ταύτην ή μέρος ταύτης ως ελεγχομένην ή δυσπραγούσαν περιοχήν δυνάμει των εδαφίων (1) ή (2) του άρθρου 18, ευθύς ως η περιοχή παύση να είναι απροσπέλαστος.