Μητρώον ενοικίων

9.-(1) Ο Γραμματεύς του Δικαστηρίου ετοιμάζει και τηρεί ενημερωμένον μητρώον δι’ υποθέσεις ανακτήσεως κατοχής ή εξώσεως ενοικιαστού και μητρώον διά καθορισμόν ενοικίου τα οποία θα τίθενται εις την διάθεσιν παντός ενδιαφερομένου κατά τας εργασίμους ώρας του πρωτοκολλητείου κατόπιν πληρωμής των νενομισμένων δικαιωμάτων.

(2) Το μητρώον δι’ έξωσιν ενοικιαστού ετοιμάζεται και τηρείται ενημερωμένον ούτως ώστε να περιέχη, αναφορικώς προς οιασδήποτε κατοικίας ή καταστήματα εν σχέσει προς τα οποία εζητήθη η έξωσις του ενοικιαστού δυνάμει του άρθρου 11 του παρόντος Νόμου, καταχωρίσεις-

(α) των ονομάτων των διαδίκων των αναφερομένων εις την δικογραφίαν και την διεύθυνσιν των κατοικιών ή καταστημάτων των αναγκαίων διά την αναγνώρισιν τούτων

(β) της αποφάσεως ή του διατάγματος του Δικαστηρίου.

(3) Το μητρώον διά καθορισμόν δικαίου ενοικίου ετοιμάζεται και τηρείται ούτως ώστε να περιέχη, αναφορικώς προς οιασδήποτε κατοικίας ή καταστήματα εν σχέσει προς τα οποία καθωρίσθη το δίκαιον ενοίκιον δυνάμει του παρόντος Νόμου, καταχωρίσεις-

(α) των στοιχείων των περί ων ο λόγος κατοικιών ή καταστημάτων των αναγκαίων διά την αναγνώρισιν τούτων και των ονομάτων των διαδίκων των αναφερομένων εις την αίτησιν

(β) του δικαίου ενοικίου ως τούτο καθωρίσθη υπό του Δικαστηρίου και της ημερομηνίας ενάρξεως καταβολής του.