Εφαρμογή του νόμου σε θέματα ανάκτησης κατοχής κατοικιών που ανήκουν στην Κυβέρνηση

2Α. Σε κάθε περίπτωση κατοικίας που ενοικιάζεται ως κατοικία προσώπου, της οποίας ιδιοκτήτης είναι η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του παρόντος Νόμου, στην έκταση που αυτές αφορούν θέματα κατοχής, ανάκτησης κατοχής και έξωσης θέσμιου ενοικιαστή κατοικίας για την οποία ισχύει ο παρών Νόμος, ή αφορούν οποιαδήποτε διαδικασία, διάβημα ή μέτρο σχετικό με τα εν λόγω θέματα, και κάθε αναφορά στις εν λόγω διατάξεις, στους όρους 'ενοικιαστής' και 'θέσμιος ενοικιαστής' σε σχέση με κατοικία, περιλαμβάνει ενοικιαστή και θέσμιο ενοικιαστή κατοικίας της οποίας ιδιοκτήτης είναι η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας.