Εκκρεμούσες δικαστικές υποθέσεις και εκτέλεση εκκρεμουσών δικαστικών αποφάσεων

2Β.-(1) Σε δικαστικές υποθέσεις, οι οποίες κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Ενοικιοστασίου (Τροποποιητικού) Νόμου του 2002, εκκρεμούσαν ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, άλλου από το εγκαθιδρυθέν δυνάμει του παρόντος Νόμου δικαστηρίου, ουδεμία απόφαση ή διάταγμα εκδίδεται για την ανάκτηση κατοχής κατοικίας, σε σχέση με την οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 2Α, ή για την έξωση θέσμιου ενοικιαστή από αυτή.

(2) Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση οποιωνδήποτε αποφάσεων ή διαταγμάτων ανάκτησης κατοχής κατοικίας σε σχέση με την οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 2Α, ή έξωσης θέσμιου ενοικιαστή από αυτή, οι οποίες εκδόθηκαν πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Ενοικιοστασίου (Τροποποιητικού) Νόμου του 2002 από οποιοδήποτε δικαστήριο άλλο από το εγκαθιδρυθέν δυνάμει του παρόντος Νόμου δικαστηρίου.