Έφεσις ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου

7. Οιαδήποτε απόφασις ληφθείσα υπό του Δικαστηρίου υπόκειται, εντός τεσσαράκοντα δύο ημερών από της ημέρας της εκδόσεως της, εις έφεσιν ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

(2) [Καταργήθηκε]

(3) [Καταργήθηκε]