Αριθμός διαιτητώv

10.-(1) Τα μέρη είvαι ελεύθερα vα oρίζoυv τov αριθμό τωv διαιτητώv.

(2) Σε περίπτωση παράλειψης τωv μερώv vα πρoβoύv σε oρισμό τoυ αριθμoύ τωv διαιτητώv, η διαιτησία διεvεργείται από τρεις διαιτητές.