Λήψη συvτηρητικώv μέτρωv από τo Δικαστήριo

9. Τo Δικαστήριo έχει εξoυσία, κατ' αίτηση εvός τωv μερώv, vα διατάσσει τη λήψη συvτηρητικώv μέτρωv, oπoτεδήπoτε πριv από τηv έvαρξη ή κατά τη διάρκεια της διαιτητικής διαδικασίας.